20150424_105517

Prezentare proiect
Titlul proiectului: ” ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina” POSDRU/173/6.1/S/146911

Beneficiar: Asociația Kelsen

Parteneri:

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL
SC Pol Succes SRL
Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC
Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Asociația Kult-Art
Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC)
Regiuni vizate: Nord-Vest și Nord – Est

Durata de implementare a proiectului: 12 luni

Manager proiect: Titel-Gheorghe Caoșan

Valoarea proiectului: 4.176.536,00 lei din care:

Contribuție beneficiar: 83.530,72 lei

Surse de finanțare nerambursabilă:

– contribuție publică națională la finanțarea acordată: 710.136,42 lei

– contribuție comunitară la finanțare acordată – FSE: 3.382.868,86 lei

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 întreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est, în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială cu accent pe populația romă, persoane cu dizabilități și femei.

Obiectivul specific 1: Furnizarea de programe de sprijin pentru ocupare pentru 300 persoane care doresc să își dezvolte profilul profesional și abilităţile personale în vederea încadrării ulterioare pe piața muncii sau a prestării de activităţi din sfera economiei sociale, din care 300 vor participa la consiliere profesională, 150 persoane la activități de dezvoltare personală și 100 de persoane la activități de informare și consiliere în domeniul economiei sociale.

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru 120 de persoane prin participarea la 6 cursuri autorizate ANC și certificarea cunoștiințelor pentru minim 108 persoane.

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul economiei sociale a 36 de persoane angajate în cele 6 Structuri de economie socială prin vizită /schimb de bune practici în Uniunea Europeană.

Obiectivul specific 4: Crearea și dezvoltarea a 6 Structuri de economie socială prin angajarea a 36 de persoane din GT din care 24 persoane reprezintă grup vulnerabil.

Obiectivul specific 5: Derularea unei campanii de promovare a economiei sociale în Nord Vest și Nord Est în vederea sensibilizării comunității pentru sprijinirea inițiativelor de economie socială prin organizarea a 12 evenimente de comunicare și promovare.

Obiectivul specific 6: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul antreprenoriatului economiei sociale prin instruire în antreprenoriatul social și prin participarea la stagii de practică în țări din Uniunea Europeană a 12 manageri și specialiști ai economiei sociale.

Obiectivul specific 7: Creșterea și încurajarea de noi grupuri și parteneriate în domeniul economiei sociale, între regiuni și țări UE prin implicarea unui partener transnațional cu experiență în antreprenoriat social.

Solicitantul și partenerii consideră dezvoltarea economiei sociale în România drept misiune prioritară pentru dezvoltarea și ridicarea nivelului de trai a populației. Acțiunile în care vor fi implicate persoanele aparținând grupului țintă vor reuși să stimuleze material și moral pe cei implicați în dezvoltarea economiei sociale, vor reuși să crească importanța și să sporească aportul formării profesionale continuă la orice vârstă și să asigure o soluție concretă, viabilă care va face din înființarea SES-urilor una din principalele surse de venit pentru grupul țintă.

Indicatori proiect

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate : 6

Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială: 300

Număr de participanţi la instruire – economie socială: 120

Număr de participanţi FSE – femei: 25

Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă: 20

Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi: 12

Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile: 225

Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială: 12

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale: 36

Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei: 50%

Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială: 108

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – economie socială: 1

Număr de locuri de muncă menținute de structurile economiei sociale: 36

Grupul Țintă este alcătuit din 300 persoane dintre care:

25 femei
8 manageri ai întreprinderilor sociale
150 de persoane care au părăsit timpuriu școala
60 de persoane cu venit minim garantat
12 persoane cu dizabilități
20 de persoane de etnie romă
10 specialiști implicați în economia socială
10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
5 victime ale violenței în familie

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013-2015 Kult-Art | Made by Contrast Design
Top
Follow us: